1. Algemeen

1.1. Je bezoekt een website van Karateclub De Valkaart Oostkamp vzw. (ondernemingsnummer BE 0453678502 – RPR GENT-afd. BRUGGE, met zetel te Geralaan 16, 8310 Brugge St-Kruis).

1.2. Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op onze website beschikbaar op Karateclub-Oostkamp.be en op jouw toegang en/of gebruik ervan.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. Karateclub De Valkaart Oostkamp heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in of op deze website door Karateclub De Valkaart Oostkamp houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op de inhoud of het gebruik van deze websites, applicaties of webpagina’s en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan je op of via deze website gebruik kan maken.

1.3. Door deze website te bezoeken/gebruiken geef je aan in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover je producten aankoopt of diensten afneemt via onze website hebben de bepalingen van onze algemene voorwaarden (beschikbaar op: https://Karateclub-Oostkamp.be/disclaimer) waardoor je desgevallend gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepassing van onze algemene voorwaarden en onze privacy policy.

1.4. Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op jouw toegang tot en/of gebruik van deze website na dergelijke wijziging(en). Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde of nieuwe voorwaarden.

 1. Gebruik van de website

2.1. Je bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat je verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik ervan (bv. het verrichten van een transactie en/of plaatsen van een bestelling op of via de website).

2.2. Je bent ertoe gehouden de website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De informatie die je eventueel zelf plaatst op de website (zo mogelijk) moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn, mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de systemen van Karateclub De Valkaart Oostkamp en/of voor jouw (persoons)gegevens of die van andere gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Je dient Karateclub De Valkaart Oostkamp in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

2.3. Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. Je dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te beschikken.

2.4. Voor het geval de systemen van Karateclub De Valkaart, van haar partners, dienstverleners, leveranciers en/of van andere gebruikers of websitebezoekers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, ben enkel jij integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Karateclub De Valkaart Oostkamp zal je deze laatste integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van partners, dienstverleners, leveranciers en klanten/gebruikers van Karateclub De Valkaart Oostkamp die hierdoor schade zouden lijden.

2.5. Karateclub De Valkaart Oostkamp heeft het recht om jou, eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegang tot de website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met jou onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval je je op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden, de privacy policy van Karateclub De Valkaart Oostkamp en/of de andere bepalingen van de overeenkomst met Karateclub De Valkaart Oostkamp. In voorkomend geval is Karateclub De Valkaart Oostkamp op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor zou lijden.

 1. Informatie en inhoud – beschikbaarheid

3.1. Karateclub De Valkaart Oostkamp tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor De Valkaart Oostkamp geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.2. Karateclub De Valkaart Oostkamp tracht ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet garanderen. Karateclub De Valkaart Oostkamp kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.

3.3. De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan nooit als een persoonlijk advies of contractuele (resultaat)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met De Valkaart Oostkamp.
De informatie op de website, met inbegrip van de informatie over [de te koop aangeboden producten of diensten], is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op je eigen risico en verantwoordelijkheid. Je erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Karateclub De Valkaart Oostkamp i.v.m. de werking, beveiliging en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.4. Karateclub De Valkaart Oostkamp behoudt zich het recht voor om de inhoud, informatie, voorstelling, toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van eender welk onderdeel van deze website ten allen tijde te verwijderen, wijzigingen, verbeteren en/of actualiseren.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Karateclub De Valkaart Oostkamp draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de GDPR). Op de verwerking van jouw gegevens door Karateclub De Valkaart Oostkamp s onze privacy policy van toepassing, beschikbaar op: https://Karateclub-Oostkamp.be/privacy-policy.

 1. Intellectuele eigendom

5.1. Deze website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen (bv. van producten), logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Karateclub De Valkaart Oostkamp of haar licentiegevers.

Met andere woorden is het je te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de overeenkomst met Karateclub-De Valkaart Oostkamp) verboden de website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud ervan, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Karateclub De Valkaart Oostkamp of haar licentiegevers.

5.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Karateclub De Valkaart Oostkamp of haar licentiegevers aan jou.

5.3. Je erkent en aanvaardt dat de informatie of inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendom)rechten van derden. Je verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Karateclub De Valkaart Oostkamp integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door jou gemaakte inbreuken op deze rechten.

 1. Aansprakelijkheid

6.1. Karateclub De Valkaart Oostkamp is verder op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen;
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door jou op basis van de inhoud of informatie op de website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website;
 • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software, platformen en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het gebruiken van de website;
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
 • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;
 • gevallen van overmacht.

6.2. Karateclub De Valkaart Oostkamp kan in geen geval hoofdelijk of in Solidium met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

6.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Karateclub De Valkaart Oostkamp, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) het bedrag aangerekend aan jou als (gebeurlijke) klant voor de aankoop van producten – levering van diensten via de website, (ii) de vergoedingen die door Karateclub De Valkaart Oostkamp in het kader van de overeenkomst met jou werden ontvangen voor of i.v.m. de (online) verkoop van onze producten of diensten en/of (iii) het bedrag waarvoor Karateclub De Valkaart Oostkamp verzekerd is bij haar BA-verzekeraar, met de maxima per schadegeval zoals bepaald in haar relevante BA-verzekeringspolissen.

6.4. Je dient Karateclub De Valkaart Oostkamp integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit jouw bezoek en/of gebruik van deze website.

 1. Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan Karateclub De Valkaart Oostkamp via
e-mail: . karatecluboostkamp@gmail.com -telefoon: 050 67 53 25

 1. Toepasselijk recht

8.1. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

8.2. Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van deze website zijn enkel de Rechtbank van Koophandel Gent: Brugge bevoegd.