De vijf belangrijkste principes van het Karate (Meester Funakoshi Gichin)

1. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Streef naar perfectie in je karakter

2. Makoto no michi wo mamoru koto
Wees trouw

3. Doryoku no seishin wo yashinau koto
Doe je best

4. Reigi wo omonzuru koto
Heb respect voor de anderen

5. Kekki no yu wo imashimuru koto
Vermijd agressief gedrag